'Asr:         5:30

Iqamah Times          

Fajr:       6:15

Dhuhr:  1:15

Maghrib: 10 

min aft sunset

Isha:      9:00

Jumuah 1: 1:10

Jumuah 2: 2:30