'Asr:         6:00

Iqamah Times          

Fajr:       6:00

Dhuhr:  1:15

WhatsApp Image 2021-11-01 at 12.57.30 PM
WhatsApp Image 2021-11-01 at 12.57.30 PM

press to zoom
WhatsApp Image 2021-11-01 at 12.57.30 PM
WhatsApp Image 2021-11-01 at 12.57.30 PM

press to zoom
1/1

Maghrib: 5

min aft sunset

Isha:      9:00

Jumuah 1: 1:00

Jumuah 2: 2:15

Jumuah 3: 3:15