'Asr:         3:30

Iqamah Times          

Fajr:       6:20

Dhuhr:  12:30

Maghrib: 10 

min aft sunset

Isha:      8:30

Jumuah 1: 12:30

Jumuah 2: 1:40