'Asr:         6:00

Iqamah Times          

Fajr:       6:00

Dhuhr:  1:15

WhatsApp Image 2021-03-23 at 11.08
WhatsApp Image 2021-03-23 at 11.08

press to zoom
WhatsApp Image 2021-04-05 at 6.53.53 PM.
WhatsApp Image 2021-04-05 at 6.53.53 PM.

press to zoom
WhatsApp Image 2021-03-23 at 11.08
WhatsApp Image 2021-03-23 at 11.08

press to zoom
1/2

Maghrib: 5

min aft sunset

Isha:      9:00

Jumuah 1: 1:00

Jumuah 2: 2:15

Jumuah 3: 3:15